-

-

Π


-0,3

1

2

«»


FSR E7

«» FSR-H 3.5


FSR-H

(-1)

(-2)

«» FSR

1

- 3.5


FSR


һ


-6.5 -3.5

-1


F1-V5

-1

F-1 1

FIV-15, FSR-3,5, FSR-6,5, F1V-5 F1-E


F3V

  «» -0,3